حذف فیلتر

آخرین پیشنهادات فروش

نوع ارز مقدار ارز قیمت حداقل و حداکثر مقدار معامله فروشنده مشاهده
eth-pic اتریوم 2.5 ETH $ 1254.78 0.5 تا 2.5 عدد tradertop1 ( +1 , 0% )
مشاهده معامله
doge-pic دوج 200 DOGE $ 0.09947 50 تا 200 عدد Mohammad_Saeed ( +2 , 85% )
مشاهده معامله
نوع ارز مقدار ارز قیمت حداقل و حداکثر مقدار معامله فروشنده مشاهده
حذف فیلتر

آخرین پیشنهادات خرید

نوع ارز مقدار ارز قیمت حداقل و حداکثر مقدار معامله خریدار مشاهده
eth-pic اتریوم 3 ETH $ 1254.78 - Mohammad_Saeed ( +2 , 85% )
مشاهده معامله
نوع ارز مقدار ارز قیمت حداقل و حداکثر مقدار معامله خریدار مشاهده